VALTUUSTOALOITE: Kansallinen lapsistrategia käyttöön Lahdessa

Lahden SD-ryhmän valtuustoaloite 14.6.2021

Suomeen hyväksyttiin helmikuussa 2021 Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia. YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen pohjautuvan lapsistrategian tavoitteena on lapsi- ja perhemyönteinen Suomi, jolla lapsen oikeuksien toteutuminen yritetään turvata nykyistä paremmin. Strategian keskiössä ovat lasten ja lapsiryhmien eriarvoisuuden torjunta, haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien turvaaminen, lasten suojelu kaikenlaiselta väkivallalta, lapsen ja perheiden tarpeita vastaavien palveluiden toteuttaminen, lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaavan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäminen, lapsiperheiden riittävän elintason ja sosiaaliturvan varmistaminen sekä̈ työn ja perheen yhteensovittaminen, lasten läheis- ja vertaissuhteiden tukeminen ja lasten harrastusten ja muun vapaa-ajan toiminnan toteuttaminen.

Valtaosalla lapsista asiat ovat hyvin koulussa ja kotona, mutta osa lapsista ei saa tukea kotoa, heillä ei ole ystäviä tai kokevat väkivaltaa koulussa tai kotona. Suomessa lapsen oikeuksien toteutuminen riippuu edelleen valitettavasti lapsen taustasta. Lapset voivat olla haavoittuvia tai rakenteellisen syrjinnän kohteena esimerkiksi köyhyyden, vamman, sairauden tai ihonvärin takia. Perheet eivät välttämättä tunnista lapsen ongelmia tai kykene hakemaan apua, vaikka ne sitä tarvitsisivat. Ihmisoikeusvelvoitteiden toteuttamiseksi ei riitä, että valtaosalla lapsista menee hyvin. Pelkkä tahto nähdä ja puuttua väkivaltaan, yksinäisyyteen ja eriarvoisuuteen ei riitä. Tarvitaan konkreettisia keinoja ja välineitä kaupungin rakenteisiin.

Kunnissa lapsistrategian toteuttaminen tarkoittaa lapsen edun ensisijaisuuden aktiivista soveltamista ja lapsivaikutusten arviointia päätöksenteossa, lasten kuulemista, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksien edistämistä. Lahdessa tulee vahvistaa lisäksi lapsiasioiden koordinaatiota eri palvelusektoreiden välillä, lapsistrategian huomioimista päätösten valmistelussa ja lapsen oikeuksia koskevan koulutuksen ulottamista myös kaupungin hallintoon. Monet näistä̈ kokonaisuuksista ovat kaupungin toiminnan ytimessä̈ ja onkin tärkeää̈, että̈ Lahti suhtautuu lapsistrategian toteutumiseen kunnianhimoisesti.

Lahden sd-valtuustoryhmä esittää, että̈ Lahti varmistaa kansallisen lapsistrategian toteutumisen rakentamalla sen toimeenpanoon ja seurantaan oman paikallisen toimeenpano- ja tavoitesuunnitelman, jonka avulla strategian tavoitteet huomioidaan kaikessa kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa.