LAHDEN DEMAREIDEN KAUPUNKIPOLIITTINEN OHJELMA 2021–2025

PIDETÄÄN HUOLTA LAHDESTA JA TOISISTAMME!

VAALITEEMAT:

Kehittyvä Lahti

Hyvinvoiva Lahti

Elävä ja liikkuva Lahti

Vastuullinen Lahti

Suomalainen menestystarina on kertomus tasavertaisuudesta ja yhteiskunnan kuulumisesta kaikille sen jäsenille. Tämän tarinan on jatkuttava myös Lahdessa. Tulevaisuuden osallistava, vastuullinen ja turvallinen kaupunki voi rakentua vain kaikkien sen asukkaiden yhdenvertaiseen hyvinvointiin ja tasa-arvoiseen kohteluun. Hyvinvointivaltion ydin on pitää jokainen mukana tärkeänä osana yhteisöään. Lahti ei menesty, jolleivat sen asukkaat menesty.

Jotta jokainen kaupunkilainen voi löytää paikkansa Lahdessa, tulee kaupungin olla turvallinen kaikille. Turvallisuus ei ole vain turvattomuuden tunteen poistamista. Se on arjen turvallisuutta liikkua, tehdä työtä ja toimia vapaasti kaupungissa omana itsenään. Turvallisuus on myös elämän turvaverkkoja ja yhteisvastuuta toinen toisistamme. Se on yhteistä uskoa ja tekemisen tarmoa, että huomenna asiat ovat paremmin kuin tänään.

Pidämme kaikki mukana. Välitämme jokaisesta.

Tuemme päihde- ja mielenterveysongelmiin puuttumista
nopealla ja moniammatillisella yhteistyöllä.

Esitämme turvallisuusohjelman laatimista yhdessä poliisin,
järjestöjen ja keskustan yrittäjien kanssa.

KEHITTYVÄ LAHTI

Monipuolinen kaupunki tarjoaa asukkailleen tiiviin ruutukaavakeskustan lisäksi asuinpaikkoja myös väljemmiltä asuinalueilta sekä kauniista maaseutumaisemista. Aidon kaupunkitunnelman lisäksi luonto löytyy läheltä jokaista. Lahteen on helppo tulla ja pitovoimaa on mahdollista lisätä.

Niin nykyisille kuin tulevillekin lahtelaisille hyvä kaupunki on turvallisen lisäksi myös esteetön ja viihtyisä. Asukkaiden kokema turvallisuus arjessa on tärkeää. Turvallisuutta luovat kaikista välittäminen toimivien ja oikea-aikaisten peruspalveluiden kautta sekä eri ikäryhmien huomiointi kaupunkisuunnittelussa.  

Suurimmat syyt asuinpaikan valikoitumiselle ovat työ, opiskelumahdollisuudet ja koti. Lahdessa on edelleen panostettava yritysten sijoittumiseen ja työpaikkojen syntyyn alueelle. Lisäksi tarvitaan tulevaisuuden tarpeisiin vastaavaa koulutustarjontaa, asuntopolitiikkaa, yhdenvertaista palvelurakennetta sekä mukaansa houkuttelevaa kaupunkikulttuuria.

Tutkimusten mukaan tulevaisuudessa yhä suurempi osa ikääntyvistä asuu kaupunkialueilla. Siitä syystä kaupunkialueiden suunnittelussa hyvin saavutettavat ja esteettömät asuinympäristöt korostuvat. Myös tarve ikääntyneiden itsenäistä asumista tukeville palveluille ja asumisratkaisuille on kasvussa ja kysyntään on pystyttävä vastaamaan.

Huomionarvoista on myös digitaalisuuden tekemä valtaisa loikka korona-aikana. Se on osoittanut, ettei työnteko ole enää niin sidottua tiettyyn paikkaan. Asumisen mukavuus korostuu asuinpaikan valinnassa ja riittää, että työpaikalla käyntiin on hyvät kulkuyhteydet.

Lahden maantieteellinen sijainti on mainio; kaikkiin ilmansuuntiin vievien teiden risteyksessä, Järvi-Suomen helmassa, Salpausselän harjujen suojassa. Uuden eteläisen kehätien valmistuttua on sen varrella tarjolla kiinnostavia yritystontteja niin isompaan kuin pienempäänkin liiketoimintaan. Yritysten sijoittumismahdollisuuksien lisäksi asumisen edullisuus Lahdessa suhteessa pääkaupunkiseutuun on etu sekä mahdollisuus Lahdelle, jota pitää hyödyntää paremmin.

Lahti on myös perinteinen rautatiekaupunki. Edunvalvonnan onnistuessa parhaalla mahdollisella tavalla ja tulevaisuuden ratahankkeiden toteutuminen Lahden edun mukaisina voi lähentää Lahtea ja pääkaupunkiseutua entisestään. Erityisesti nk. lentorata- ja itärata- hankkeet ovat Lahden elinvoiman kannalta kriittisen tärkeitä; ensimmäinen myönteisessä mielessä yhteyksiä entisestään parantavana ja jälkimmäinen kielteisessä mielessä jättäen Lahden kalliisti syrjään. Edunvalvonta ratahankkeissa on ensiarvoisen tärkeää.

Tulevaisuuden raidepolitiikassa on oleellista huolehtia Lahden sisäisestä raideliikenteestä itäisessä Lahdessa sekä uusien kaupunkiasemien perustamisesta.

Yhteistyötä Päijät-Hämeen muiden kuntien kanssa on parannettava ja tiivistettävä. Luottamusta kuntien välillä on pitkäjänteisesti rakennettava, koska yhtenäisenä rintamana olemme vahvempia niin maakuntana kuin myös sen keskuskaupunkina.

Korkeakoulutus Lahdessa on siirtynyt uuteen aikakauteen LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun myötä. Kaupungilla on entistäkin vahvempi koulutusprofiili, jota hyödyntämällä vahvistetaan kaupungin kiinnostavuutta ja elinvoimaa. Kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriohjelmien monipuolistaminen ja aloituspaikkojen lisääminen LUT:n Lahden toimipisteellä ovat myös edunvalvonnallinen asia, joka vaatii vahvaa otetta.

Koulutuksen ja yritysmaailman yhteistyötä tulee lisätä ja raja-aitoja madaltaa. Muunto- ja uudelleenkoulutusten tarpeet ja mahdollisuudet pitää saada ketterästi vastaamaan muuttuvia työmarkkinoita. Aktiivinen vuoropuhelu ja tiiviit yhteydet valtion, kaupungin, oppilaitosten ja yrityskentän välillä mahdollistavat uusia rohkeitakin ideoita ja niiden pohjalta parhaimmillaan uutta ja menestyvää liiketoimintaa.

Lahden maine ja asema johtavana ympäristökaupunkina on entistäkin kirkkaampi. Ansaitusti voitettu titteli vuoden 2021 Euroopan Ympäristöpääkaupunkina tuo Lahdelle lisää positiivista huomiota ja uudenlaista nostetta. Lahden pitkäjänteinen työ ympäristön hyväksi kantaa hedelmää ja edelläkävijänä olemme verrokkikaupunkina monissa ympäristömittareissa. Tätä työtä kestävän kehityksen eteen tulee jatkaa myös tulevaisuudessa yhdessä niin oppilaitosten, yritysten, yhdistysten kuin asukkaidenkin kanssa.

LAHDESSA PANOSTETAAN KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN JA PALVELUIHIN

 • Edistämme asuinalueiden tasaveroisuutta asuntopolitiikassa ja palveluiden suunnittelussa – päiväkodit ja koulut lähellä koteja.
 • Edellytämme kaupunkisuunnittelua toteutettavan ihmisten ehdoilla.
 • Vaadimme korkeakoulutukseen lisää aloituspaikkoja.
 • Nostamme lahtelaisten koulutustasoa laadukkailla, monipuolisilla ja tarpeeseen vastaavilla opiskelumahdollisuuksilla.
 • Tuemme uusien työpaikkojen syntyä aktiivisilla yrityspalveluilla ja verkostomaisella yhteistyöllä niin yritysten, oppilaitosten kuin yrittäjäjärjestöjenkin kautta.
 • Kannustamme lisäämään kesätyöpaikkoja nuorille sekä työllistymismahdollisuuksia osatyökykyisille yhteistyössä lahtelaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa.
 • Vahvistamme Lahden ja Päijät-Hämeen edun mukaisten hankkeiden toteutumisia voimakkaalla edunvalvonnalla ja paremmalla kuntayhteistyöllä.
 • Suhtaudumme edelläkävijyyteen ympäristöasioissa kunnianhimoisesti.
 • Velvoitamme, että opasteet ja viitoitukset saadaan kuntoon koko kaupungin alueella.

HYVINVOIVA LAHTI

Lahtelaisten sosiaali- ja terveyspalvelut ovat murroksessa. Hyvinvointikuntayhtymä on saanut taloudenpidossa kurssiaan käännettyä parempaan suuntaan. Yhtymän omistajaohjauksessa ja yhtymän demokraattisessa päätöksenteossa on kuitenkin korjattavaa. Yhtymän palveluiden on oltava laadukkaita, oikea-aikaisia ja vaikuttavia. Lahtelaisten on päästävä palveluihin sujuvasti ja seitsemän päivän hoitotakuun on toteuduttava! Tärkeää on myös, että korona-aikana kertynyttä hoitovelkaa lähdetään purkamaan määrätietoisesti, koska pitkittyessään edelleen se jäytää kansanterveyttä, taloutta ja lisää syrjäytymistä.

Sosiaalipalveluissa hyvään ja tehokkaaseen palveluohjaukseen on kiinnitettävä huomiota. Myös ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuuteen on panostettava jatkuvan parantamisen hengessä.

Aikaisemmat sukupolvet ovat rakentaneet kaupunkimme ja meidän on kunnioitettava vanhusväestöämme huolehtimalla heidän tarpeistaan. Tämä tarkoittaa huolehtimista niin riittävistä ja asianmukaisista palveluista kuin palveluiden vaihtoehdoista ikääntyneille. Erilaisia aktiviteetteja toteutetaan kaupungin ja järjestöjen sujuvalla yhteistyöllä.

Helposti saavutettava varhaiskasvatus ja perusopetus ovat jokaisen lapsen, nuoren ja perheen oikeus. Julkisen varhaiskasvatuksen tulee olla todellinen vaihtoehto kaikille perheille, asuinalueesta tai työvuoroista riippumatta. Julkisen varhaiskasvatuksen osuuden tulee olla vähintään 70 %:iin kaikista varhaiskasvatuspaikoista. Palvelu- ja kouluverkkosuunnittelussa on huomioitava asuinalueiden erilaiset palvelutarpeet, mahdollistettava niiden positiivinen erityiskohtelu ja huolehdittava kohtuullisista päiväkoti- ja koulumatkoista.

Päiväkotien ja koulujen tulee olla tiloiltaan terveitä, turvallisia ja ajan opetustarpeisiin vastaavia. Pitkään jatkunut kouluverkkotyö on saatava pikaisesti valmiiksi, sillä väliaikaistilat eivät tarjoa parasta mahdollista oppimis- tai työympäristöä.

Jokaisen lähikoulun on oltava riittävillä resursseilla toimiva maailman paras peruskoulu. Jokaisen oppijan tulee saada tarvitsemansa tuki tasavertaisena osana kouluyhteisöä. Laadukkaaseen ja yhdenvertaiseen opetukseen panostamalla voidaan ennaltaehkäistä tulevaisuuden pahoinvointia ja katkaista huono-osaisuuden kierre. Siksi Lahden on uskallettava panostaa esimerkiksi kohtuullisiin ryhmäkokoihin, moderneihin oppimisympäristöihin, oppimisen tukeen, digipedagogiikkaan ja laajaan kielitarjontaan. Opetuksen ja kasvatuksen resurssit kaupungin päätöksenteossa on turvattava. Vankalta pohjalta on helpompi ponnistaa tulevaisuuteen.

Toisen asteen koulutus on minimiedellytys tulevaisuuden työmarkkinoille ja portti korkea-asteen opintoihin. Lukiokoulutuksen opetuksen ja kurssitarjonnan on toteuduttava siinä laajuudessa, että opiskelijoiden valmistuminen tavoiteajassa ei vaikeudu. Uusia oppimistapoja hyödyntäen tulee tarjota uudenlaisia kurssikokonaisuuksia lahtelaisille lukiolaisille.

Monipuolinen ja laadukas lukio- sekä ammattikoulutus takaavat hyvän väylän ja vahvan pohjan jatko-opintoihin ja työelämään.

Toisen asteen opiskelijoiden jaksamiseen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. Opinto-ohjauksen ja opiskelijaterveydenhuollon palveluita on parannettava ja kynnystä niiden käyttämiseen madallettava.

Koronan jättämiä jälkiä ja etäopetuksen aiheuttamia oppimisvajeita kaikilla kouluasteilla on selvitettävä viipymättä. Samalla on tuettava varhaiskasvatushenkilökunnan, opettajien ja koulunkäyntiavustajien jaksamista pitkään jatkuneissa poikkeusoloissa.

Harrastustakuun saaminen osaksi lahtelaisten lasten ja nuorten arkea on erittäin tärkeää. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus mielekkääseen harrastamiseen vapaa-ajallaan. Monipuolisen harrastamisen ja erilaisten kansalaisjärjestöjen asemaa kaupungissa tulee vahvistaa. Harrastustakuu tulee toteuttaa yhdessä kolmannen sektorin kanssa ja sen toteutumista on seurattava.

Nuorten toimijuutta tulee vahvistaa myös jatkamalla laadukkaan kunnallisen nuorisotyön kehittämistä mm. koulunuorisotyön, etsivän nuorisotyön sekä erilaisten jalkautuvien työmuotojen osalta.

Uusien aluedemokratiaa harjoittavien kumppanuuspöytien on oltava todellisia vaikutuskanavia, joihin on otettava mukaan monipuolisesti sekä kaupungin asukkaita että yhdistyksiä. Osallistamalla, aidossa vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten kanssa, elinympäristöä päästään kehittämään asukaslähtöisesti. Hankkeista, suunnitelmista sekä päätöksenteosta avoimesti ja selkeästi kertomalla lisätään luottamusta ja opitaan tuntemaan kaupunkimme entistäkin paremmin.

Sujuvan päätöksenteon ja poliitikkojen yhteistyön mahdollistaminen on tulevan valtuustokauden tärkeä tavoite. Toimiva päätöksenteko on aina asukkaiden etu. Vaaleilla valittujen valtuutettujen sekä muiden luottamushenkilöiden asemaa kaupungin päätöksenteossa tulee vahvistaa. Poliittisen johtamisjärjestelmän pitkäkestoista uudistamista on tarpeen edistää laajassa yhteistyössä tulevan vaalikauden aikana.

Sähköisten palveluiden jatkuva kehittäminen, niiden helppokäyttöisyys ja ennen kaikkea saavutettavuus ovat digiloikan jatkoaskelia. Eri taustoista ja lähtökohdista ponnistavien kaupunkilaisten huomioiminen palveluita kehitettäessä ja käyttöönotettaessa on tärkeää. Kaikilla on oltava mahdollisuus saada tarvitsemiaan palveluita mahdollisimman helposti – myös heidän, jotka eivät käytä digitaalisia laitteita.

HYVINVOINTI KUULUU KAIKILLE JA SE TEHDÄÄN YHDESSÄ!

 • Hoitotakuun on toteuduttava!
 • Sosiaali- ja terveyspalveluita on saatava oikea-aikaisesti!
 • Kaupungin palveluiden pitää olla helposti ja sujuvasti
 • saavutettavissa – sekä digitaalisesti että muuten!
 • Julkisen varhaiskasvatuksen on oltava aito vaihtoehto
 • jokaiselle perheelle!
 • Oppilaille rauha oppia ja opettajille rauha opettaa!
 • Kouluttautumiseen kannustavaa asennekasvatusta
 • vankistettava varhaiskasvatuksesta lähtien!
 • Toisen asteen koulutuksessa panostettava opiskelijoiden
 • jaksamisen tukemiseen sekä nivelvaiheen opintoihin korkea-asteelle!
 • Lukioiden kurssitarjonta säilytettävä riittävän laajana!
 • Jokaiselle lapselle taattava vähintään yksi mielekäs harrastus!
 • Aluedemokratialla vahvistettava osallisuutta ja aitoa vuorovaikutusta!

ELÄVÄ JA LIIKKUVA LAHTI

Lahti on tunnettu ja arvostettu kulttuuri- ja liikuntakaupunki niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tämän maineen säilyttämiseksi ja edelleen kehittämiseksi vaaditaan hyvää ja laajapohjaista yhteistyötä eri käyttäjä- ja sidosryhmiltä. Lahdella on erinomainen mahdollisuus loistaa erilaisten onnistuneiden tapahtumien kotikaupunkina, kun tapahtumien järjestämiseen vaadittavat palvelut pelaavat jouhevasti.

Matkailijoita houkutellaan käymään ja viipymään ympärivuotisten ja kiinnostavien tapahtumien lisäksi myös unohtumattomilla luontoelämyksillä. Lahti lähiympäristöineen tarjoaa laajan kirjon luonnon nähtävyyksiä, retkeilyreittejä, metsien rauhaa ja vilvoittavia vesistöjä. Näissä on vielä runsaasti hyödyntämismahdollisuuksia ja tilaa uusille palveluille matkailu-, urheilu- ja hyvinvointiliiketoiminta-alueilla.

Kulttuurin monimuotoisuuden ja erilaisten taiteen muotojen tulee olla helposti kaikkien lahtelaisten saavutettavissa. Elävä ja monitahoinen kaupunkikulttuuri lisää kiinnostavuutta kaupunkia kohtaan. Siksi kaupungin on tuettava erilaisia kaupunkikulttuurin tekijöitä.

Kaiken ikäisten kaupunkilaisten osallisuutta ja toimijuutta ja elinikäistä oppimista tuetaan myös moderneilla kirjastopalveluilla sekä Wellamo-opiston kursseilla. Kirjastojen palvelutarjontaa tulee monipuolistaa ja uudistaa vastaamaan aikamme tarpeita. Wellamo-opiston kurssitarjonnan uudistumista tulee tukea ja kurssien hinnat pitää kaikille kohtuullisina, mm. erilaisten alennusryhmien ja koulutusseteleiden avulla.

Mahdollisuuden harrastaa liikuntaa tulee olla kaiken ikäisten ulottuvilla. Uimahallien, urheilukenttien sekä koulujen liikuntasalien ja muiden vastaavien tilojen tulee olla hinnaltaan niin edullisia, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa liikuntaa tulotasosta riippumatta. Myös liikuntapaikkojen kunnosta huolehditaan niin, että harrastaminen on aina turvallista ja riemukasta puitteiden puolesta.

Liikunta tutkitusti lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia ja vähentää suoraan sosiaali- ja terveyskuluja.

Jalankulusta ja pyöräilystä tehdään koko kaupungissa ja erityisesti keskustassa turvallisempaa ja helpompaa. Väyliä rakennetaan lisää ja vanhoja parannetaan, jotta terveyttä edistävät liikkumismuodot olisivat osa yhä useamman kaupunkilaisen arkea. Lihasvoimaisen liikenteen lisäksi kaupunkilaisia kannustetaan käyttämään joukkoliikennettä, joka säilytetään kohtuuhintaisena. Lisäksi joukkoliikenteen vuorot ja reitit pidetään kaupunkilaisia hyvin palvelevina.

KIINNOSTAVA KAUPUNKI ON TÄYNNÄ TAPAHTUMIA JA VÄRIKÄSTÄ ELÄMÄÄ.

 • Elinikäinen oppiminen on mahdollistettava kaikenikäisille.
 • Kaupungin pitää olla elävän kulttuurin, liikkumisen ja toimimisen mahdollistaja.
 • Päätöksenteossa edistämme matkailua ja tapahtumia lisääviä hankkeita.
 • Kisapuistosta rakennetaan ympäristöystävällinen liikkumisen keskus ympärivuotiseen käyttöön laajalle käyttäjäjoukolle.
 • Kaupunkilaisia kannustamme lisäämään lihasvoimalla liikkumista pitämällä reitit hyvässä kunnossa ja esteettöminä.
 • Joukkoliikenteen vuorovälien sekä reittien on vastattava kaupunkilaisten palvelutarvetta, edullinen hinta houkuttelee käyttämään.
 • Lahdessa tulee selvittää kestävän liikkumisen lisäämistä kokeilemalla maksutonta joukkoliikennettä.
 • Bussipysäkeille järjestettävä lisää katoksia.

VASTUULLINEN LAHTI

Lahden demarit tekevät vastuullista politiikkaa. Kaupungin talouden tasapaino saavutetaan pitkävaikutteisilla, rakenteita ja toimintatapoja muuttavilla ratkaisuilla sekä kiinnittämällä huomiota kaupungin henkilöstön hyvinvointiin. Huolehdimme kaupungin omaisuudesta, mihin kuuluu, että kaupungissa on kunnossa pidetyt, toimivat ja terveelliset kiinteistöt. Se tarkoittaa myös luonnollisten monopolien eli sähkö- ja vesiyhtiöidemme säilyttämistä kaupunkilaisten yhteisessä omistuksessa.

Toimet työllisyyden lisäämiseksi Lahdessa ovat ratkaisevan tärkeitä. Lahti on mukana työllisyyden kuntakokeilussa ja kaupungilla on nyt parempi mahdollisuus vaikuttaa työllisyyttä koskeviin asioihin. Kuntakokeilu korostaa myös kaupungin vastuuta elinvoimasta ja työllisyydestä. Uudet työpaikat ovat parasta työllisyyspolitiikkaa ja niiden syntyyn voidaan vaikuttaa kysyntään vastaavilla yrityspalveluilla sekä kaavoituksella.

Syrjäytymisen ehkäisyyn käytetyt eurot tulevat maksamaan itsensä takaisin, kun ihmiset saadaan aktiivisesti yhteiskuntaan osallistuviksi. Varhainen välittäminen syrjäytymisvaarassa olevista kaupunkilaisista katkaisee ongelmien syvenemisen, jolloin kevyemmillä toimilla voidaan tarjota apua ja palauttaa ihmisten usko tulevaan.

Tuen tarpeen tunnistamiseen tarvitaan yhteistä ohjenuoraa ja erilaisten tukea tarjoavien tahojen saumatonta yhteistyötä, jotta elämän eri vaiheissa ilmenevät mahdolliset haasteet saadaan ratkaistuiksi heti alkuvaiheessa.

Euroopan ympäristöpääkaupunkina Lahdelta ei tulevaisuudessakaan tule puuttua kunnianhimoa ja mm. erilaiset päästötavoitteet toteutetaan tinkimättä esimerkkinä muille ja suojellaksemme ympäristöämme tuleville sukupolville. Arvokkaita pohjavesialueita tulee varjella ja virkistysalueet järvineen pitää parhaassa mahdollisessa kunnossa. Kaupunkilaisia innostetaan mukaan ympäristötyöhön niin yksin kuin joukollakin. Kaupunki tukee erilaisia ympäristöstä huolehtimiseen liittyviä kampanjoita ja tempauksia. Ympäristönsuojelu on lahtelaisille kunnia-asia ja ylpeyden aihe, osa tavallista arkea.

MEIDÄN KAUPUNGISSAMME HUOLEHDITAAN TOISISTAMME JA YMPÄRISTÖSTÄ!

 • Tasapainotamme kaupungin taloutta pitkävaikutteisilla ja rakenteellisilla ratkaisuilla.
 • Säilytämme Lahti Energian ja Lahti Aquan lahtelaisten omistuksessa.
 • Edellytämme, että työllisyystoimien ja työllisyyden kuntakokeilun vaikuttavuus varmistetaan.
 • Ehkäisemme syrjäytymistä varhaisella välittämisellä ja vahvalla tuella.
 • Kulkemalla edellä ympäristöasioista huolehtivana kaupunkina houkuttelemme uusia
  asukkaita sekä opiskelijoita ja kansainvälistymme kestävästi.
 • Vesiensuojelu on meille lahtelaisille kunnia-asia ja ylpeyden aihe.

TEEMME YHDESSÄ KAIKILLE PARHAAN LAHDEN!