LAHDEN DEMARIEN VAALIOHJELMA 2013–2016 / TOIMENPIDEOHJELMA LAHDEN KAUPUNGIN PARANTAMISEKSI

Aitoa demokratiaa

Tuomme politiikan takaisin politiikkaan. Luottamushenkilöille kuuluva valta on palautettava virkamiehiltä demokraattisesti valituille päättäjille. Lisäämme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä hallintoon ja kaupungin omistamien yhtiöiden toimintaan. Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia on parannettava muun muassa järjestämällä säännöllisiä kuulemistilaisuuksia.

Koulut kuntoon

Jokaiselle oppilaalle on tarjottava terveellinen ja turvallinen kouluympäristö. Koulujen on oltava kunnossa. Mahdolliset sisäilman ongelmat on korjattava välittömästi. Lapsella on oltava tarpeeksi tilaa oppia, leikkiä ja olla koululainen. Koulumatkojen tulee olla turvallisia ja lapsen ikää huomioiden sopivan lyhyitä. Tukiopetuksen resurssit sekä opettajien mahdollisuudet puuttua kiusaamiseen on turvattava.

Arvokas ja arvostettu vanhuus

Ikäihmisten on voitava Lahdessa hyvin. Kaupungissa tulee olla asiakaslähtöiset vanhuspalvelut.Kaupungin on huolehdittava riittävästä ja laadukkaasta kotihoidosta ja hoitajien henkilöstömitoitus on myös saatava kohdalleen. Hoidon laadusta saatava palaute on kerättävä säännöllisesti ja sen on ohjattava toimintaa ja päätöksentekoa. Omaishoitajien riittävistä ja monipuolisista tukitoimista on huolehdittava. Myös yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa on kehitettävä.

Tasa-arvoiset palvelut kuuluvat jokaiselle

Tavoitteena tulee olla terve elämä ja parempi elämänlaatu. Perheiden varhaista tukea on vahvistettava ja hyväkuntoisten päivähoitopaikkojen saatavuus on turvattava. Neuvolapalveluita on vahvistettava ja mahdollistettava niiden riittävä ennaltaehkäisevä panos huomioiden myös erityisryhmien tarpeet. Kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut on oltava kaikkien ulottuvilla asuinpaikasta riippumatta. Vapaan sivistystyön mahdollisuudet toimia laaja-alaisesti on turvattava. Terveysliikunnan ja kohtuuhintaisen harrastusmahdollisuuksien lisääminen on oltava koko kaupungin yhtenä ydintavoitteena.

Terveys ei ole kaupan

Sosiaali- ja terveyspalvelut on saatava toimiviksi. Jotta hyviä lääkäreitä ja muuta henkilöstöä saataisiin lisää, on panostettava niin rekrytointiin, työympäristön laatuun, työilmapiirin ja työaikajoustojen lisäämiseen. Terveyspalvelujen yksityistämistä tulee Lahdessa hillitä, sillä veronmaksajien tehtävä ei ole palvella yksityistä voitontavoittelua.

Työllisyys nousuun

Luodaan hyvät edellytykset yrittämiselle: kaupungin on panostettava työvoiman, toimitilojen, koulutuksen ja energian saatavuuteen. On kehitettävä logistiikkaa sekä huolehdittava yrityspalveluista ja neuvonnasta. Kaupungin tulee työnantajana hillitä ulkoistamista ja tarjota sen sijaan kumppanuutta. Pienten – ja keskisuurten yritysten tukemisen tulee olla keskiössä. Lisäksi uusien yritysten ja valtion työpaikkojen määrää Lahdessa on lisättävä.

Nuorille töitä

Nuorisotakuuta koskevan toimenpideohjelman suunnittelu on käynnistettävä välittömästi. Nuorille etsitään yksilölliset keinot työ- ja koulutuspolkujen laatimiseksi. Yhteiskuntatakuu, joka takaa työ- harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle sekä alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta, toteutetaan aidosti nuorten ehdoilla ja suunnittelu tehdään yhdessä nuorten kanssa. Lahden demarien tavoite on, että nuorisotyöttömyys vähintään puolitetaan Lahdessa tulevan vaalikauden aikana.

Kehittyvä kaupunki

Keskusta-alueen kehityksellä on ratkaiseva merkitys Lahden tulevaisuudelle. Lahden demarit haluavat keskustaan aidosti toimivan ja viihtyisän kävelykadun. Lahden kaupungin on huolehdittava riittävästä asuntotuotannosta ja erityisesti vuokra-asuntojen riittävästä määrästä. Kaavoitettujen asuintonttien rakennusvelvoitteista ja lunastuksista on pidettävä kiinni. Lahden kaikkia kaupunginosia on kehitettävä tasapuolisesti. Kevyen liikenteen väyliä on edelleen kehitettävä. Lahden demarit kannattavat matkakeskuksen rakentamista rautatieaseman yhteyteen. Lahden seudun vetovoimaisuutta on kehitettävä yhteistyössä seudun kuntien kanssa. Monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden tulee olla kaupungin vetovoimatekijöitä.

Kaunis ja puhdas ympäristö

Vesijärvi ja ilmastonmuutos koskettavat lahtelaisia. Salpausselän arvokkaista pohjavesistä ja vesijohtoverkosta on pidettävä huolta, jotta saamme jatkossakin juoda puhdasta ja raikasta vettä. Vesijärven kunnostukseen on osallistuttava yhteistyössä Vesijärvi säätiön kanssa yhdessä naapurikuntien, yrittäjien ja asukkaiden kanssa. Uusia ympäristöystävällisiä ratkaisuja on etsittävä asumisen ja ilmanlaadun parantamiseksi. Joukkoliikennettä on edelleen kehitettävä palvelemaan kaupunkilaisia mm. alentamalla opiskelijoiden ja eläkeläisten lippujen hintoja. Lahden demarit vaativat, että kaupunki tutkii joukkoliikenteen järjestämistä erityisesti tilaaja–tuottajamallin mukaan. Kaupungin metsien ja puistojen hoitoa on kehitettävä asukkaiden iloksi ja hyödyksi.