LAHDEN DEMARIEN KUNTAPOLIITTINEN TAVOITEOHJELMALUONNOS 2018–2027

Yleisesti

Lahdella on potentiaalia nostaa profiiliaan sekä haastaa kaikki suomalaiset suuret kaupungit tulevaisuuden kaupunkina, jossa yhdistyy tulevaisuuden työllisyysalat, kulttuuri sekä perheystävällisyys. Lähellä oleva Helsinki on tärkeä yhteistyökumppani Lahdelle, joka on jo profiloitunut osaksi laajaa metropolialuetta.

Hyvän kaupungin tunnistaa humaaniudesta; suvaitsevaisuudesta, hyvistä palveluista ja viihtyvyydestä, joiden vaikutuksesta Lahdessa on hyvä asua ja elää. Lahti tulee tuntea eritoten sen hyvistä palveluista.

Suurimmat syyt muutolle ovat työ ja koti. Lahteen on luotava edellytykset tulevaisuuden työpaikkojen synnylle, jonka lisäksi tarvitaan modernia asuntopolitiikkaa, yhdenvertaista palvelurakennetta sekä elävää kaupunkikulttuuria. Lahti pyrkii olemaan kaupunkikehityksen kärjessä Suomessa.

Lapsiystävällinen Lahti

Koulujen ja päiväkotien tulee olla riittävän lähellä perheiden asuinalueita ja niiden on pystyttävä vastaamaan lasten määrän kasvuun. Yleiskaavassa on huomioitava, että asuntokaavoitus ja julkiset palvelut sijoittuvat tukemaan toisiaan.

Subjektiivinen päivähoito-oikeus on jokaisen lapsen oikeus ja se tulee palauttaa osaksi lahtelaisten lasten palveluita. Päivähoitomaksut on pidettävä kohtuullisina ja varhaiskasvatukseen sekä opetukseen on taattava riittävät resurssit laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen turvaamiseksi. Yleiskaavassa on huomioitava, että asuntokaavoitus ja julkiset palvelut sijoittuvat tukemaan toisiaan.

Päivähoitomaksujen tulee olla kohtuullisia. Varhaiskasvatukseen ja opetukseen on taattava riittävät resurssit ja resursseja on kohdennettava sinne missä on suurin tarve. Yleiskaavassa huomioitava, että asuntokaavoitus ja julkiset palvelut sijoitetaan tukemaan toisiaan.

Nuorisotakuu on toteuttava laajana. Yhtäkään nuorta ei saa jättää tyhjän päälle.

Sivistyspolitiikka

Lahdessa toimivat lukiot ja ammattioppilaitos tarjoaa jatkossakin monipuolista koulutusta sekä hyvän väylä jatko-opintoihin ja työelämään. Myös toisen asteen yhteistyön syventämistä tulee selvittää.

Lahden ammattikorkeakoululla LAMK:lla on vahva profiili, joka tulee säilyttää ja tuoda vahvemmin osaksi kaupungin elinvoimaa.  Yliopistokeskuksen merkitys on Lahdelle suuri ja yhteistyötä kehitetään edelleen Helsingin, Lappeenrannan ja Tampereen yliopistojen kanssa. Lahdessa panostetaan korkeakoulujen tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaan ja tuetaan erityisesti Lahden ammattikorkeakoulun omaa vahvaa asemaa sekä kaupungin profiloitumista ympäristöteknologian edelläkävijäksi.

Kulttuuri ja liikunta

Lahti tunnetaan kulttuuri- ja liikuntakaupunkina. Tämän säilyttämiseksi on panostettava enemmän kumpaankin osa-alueeseen. Kulttuurien monimuotoisuus ja erilaiset taidemuodot ovat helposti lahtelaisten saavutettavissa.

Liikuntaharrastukset tulee turvata kaikille ikäryhmille vauvasta vaariin.  Uimahallien, urheilukenttien sekä -hallien, koulujen liikuntasalien ja muiden mahdollisten tilojen tulee olla hinnaltaan niin edullisia, että kaikilla on mahdollisuus liikuntaharrastukseen tulotasosta riippumatta ja harrastustakuun mahdollisuuksia selvitetään yhteistyössä kaupungin nuorisotoimijoiden kanssa.

Sosiaali- ja terveyspolitiikka

SOTE-uudistuksessa kuntalaisten tarvitsemien palveluiden on oltava etusijalla eikä valinnanvapaus saa asettaa kuntalaisia eriarvoiseen asemaan. Hyvinvointikuntayhtymän on toimittava demokraattisesti ja sen palvelujen on oltava laadukkaita ja lahtelaisten helposti tavoitettavissa. Sosiaalipalvelut on nostettava paremmin esille sekä hyvään palveluohjaukseen on kiinnitettävä huomiota.

Hammashoito ja terveysklinikat on saatava toimimaan kuntayhtymässä siten, että hoitotakuu toteutuu.

Ikäihmiset ovat rakentaneet kaupunkimme ja meidän on kunnioitettava vanhusväestöämme pitämällä heidän tarpeistaan huolta. Erilaisia aktiviteetteja toteutetaan kaupungin ja järjestöjen yhteistyöllä. Lahti huolehtii riittävistä ja tarpeen mukaisista palveluista ja palveluiden vaihtoehdoista ikäihmisille. Kaupungin on kannettava oma vastuunsa ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuudesta ja omaishoitajien arkea on helpotettava kehittämällä heitä tukevia palveluita.

Elinkeino-, ympäristö- ja kaupunkikehityspolitiikka

Lahden tulee olla Suomen yritysystävällisin kunta. Asema- ja asuntokaavoitus sekä elinkeino-, koulutus-, päiväkoti-, terveys ja vapaa-ajanviettopalvelut rakennetaan tukemaan yritysten sijoittumista Lahteen.

Ympäristökaupunkina Lahdelta ei tulevaisuudessakaan puutu kunnianhimoa ja erilaiset päästötavoitteet toteutetaan tinkimättä. Pohjavesialueiden suojelua tulee lisätä ja virkistysalueet järvineen pidetään erinomaisessa kunnossa.  Kaupunkilaisia innostetaan mukaan ympäristötyöhön niin yksin kuin joukollakin. Kaupunki tukee erilaisia ympäristöön liittyviä kampanjoita.

Kaupunkikehityksessä huomioidaan uusimmat trendit ja kaavoituksella kehitetään strategisia alueita keskustan tuntumassa. Keskustaa tiivistetään ja sen kävelypainotteisuutta lisätään sekä katetaan osa kävelyalueista monipuolisen, ympärivuotisen käytön mahdollistamiseksi.

Kevyenliikenteen väyliä kaavoitetaan lisää niin keskustaan kuin koko Lahden alueelle ja joukkoliikenne säilytetään kohtuuhintaisena. Reitistö pidetään kunnossa, jotta jokaisella on mahdollisuus sitä hyödyntää.