Uutiset

SDP VALTUUSTOALOITE: VOIKO YMPÄRISTÖPÄÄKAUPUNKI KOKEILLA MAKSUTONTA JOUKKOLIKENNETTÄ?

Lahden Demarien valtuustoryhmän 8.3. valtuustossa jättämä valtuustoaloite

Toimiva ja saavutettava joukkoliikenne on keskeinen osa monen lahtelaisen sujuvaa arkea. Julkinen liikenne on myös lukuisille kaupunkilaisryhmille ainoa tapa liikkua lähiympäristössään lihasvoiman lisäksi. Joukkoliikenteen käyttö yhdistää niin koululaisia, työmatkapendelöijiä kuin ikäihmisiä.

Kohtuullinen bussilipun hinta, nopeat runkolinjat ja riittävä reitistö ovat merkittävässä osassa luomassa sujuvaa arkea: mahdollistamassa koulu- ja työmatkoja, kauppareissuja ja harrastusmatkoja. Kaupungin palveluiden ja toiminnan tulee olla jokaisen kaupunkilaisen saavutettavissa.

Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden lisääminen on myös ympäristöteko. Kestävän liikkumisen edistäminen ja liikenteen päästöjen vähentäminen ovat tärkeitä Lahden kaupungin ympäristötavoitteita. Erityisesti Euroopan Ympäristöpääkaupunkivuosi on Lahdelle paikka kokeilla ja selvittää uutta. Kokeilu maksuttomasta joukkoliikenteestä tuottaisi valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tärkeää tutkimustietoa, mikä sopisi Lahden ympäristöstatukseen.

Yllä olevin perustein Lahden Sos.-dem. valtuustoryhmä esittää, että Lahdessa tulee selvittää kestävän liikkumisen lisäämistä kokeilemalla maksutonta joukkoliikennettä. Kokeilulla tulee edistää paitsi kaupungin ympäristötavoitteita, myös sujuvoittaa kaupunkilaisten arkea.


SDP valtuustoaloite: Lähipäiväkoti-periaate 8.3.2021

Lahden Demarien valtuustoryhmän 8.3. valtuustossa jättämä valtuustoaloite

Elinvoimainen kaupunki syntyy sitä, että arki sujuu ja tarvittavat arjen palvelut ovat lähellä ja saavutettavissa. Toimivassa kaupungissa päiväkodit löytyvät läheltä, kouluun uskaltaa kävellä ja liikenneratkaisut tukevat arkea ja luovat turvaa.

Lahdessa jokaisella lapsella tulee olla tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet. Eriarvoistumista vähentää harrastusmahdollisuuksien, laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen yhdenvertainen saavutettavuus. Siksi Lahti tavoittelee varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista.

Varhaiskasvatuksen ulkopuolelle jäädään monenlaisista syistä, mutta pääosin ulkopuolelle jäävät vähän koulutettujen ja heikon työmarkkina-aseman perheiden lapset. Laadukkaasta varhaiskasvatuksesta hyötyisivät tutkimuksien mukaan kaikista eniten heikoimmista olosuhteista tulevat lapset, eli juuri ne, joita varhaiskasvatus tavoittaa huonosti.

Lasten koulupolku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle on kokonaisuus. Vahva lähikoulupolku alkaen varhaiskasvatuksesta tukee eheää ja turvallista kasvua sekä osallisuutta ja kuuluvuutta lähiyhteisöön. Päiväkodin läheisyys on tärkeä perheiden arjen sujuvuuden kannalta. Parhaimmillaan se tukee perheiden työllistymistä ja hyvinvointia. Perheiden voimavaroja kuluu ja hermoja kiristää, jos perhe joutuu hampaat irvessä aamuisin kiirehtimään kaupungin toiselle puolelle aamuruuhkassa tai kahden bussin voimin päiväkotiin. Toimiva kaupunki tukee perheiden sujuvaa arkea yhdenvertaisesti asuinalueesta ja tilipussin paksuudesta riippumatta.

Nykyisellään kaupunki pyrkii tarjoamaan päivähoitopaikan perheen toiveiden mukaan. Lain mukaan varhaiskasvatusta on pyrittävä järjestämään lähellä palvelun käyttäjiä, mutta laki ei velvoita kuntia siihen. Lahti pyrkii tarjoamaan varhaiskasvatuspaikan perheiden toiveiden mukaan. 2015 vuoden jälkeen toiveiden toteutumista ei olla kuitenkaan seurattu, vaikka kaupungissa on juuri varhaiskasvatuksen osalta tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Osa lapsista joutuu vaihtamaan päiväkotia esikoulun alkaessa, koska esikoulua käydään tulevan koulun oppilasottoalueella. Lähipäiväkotiperiaatteeseen siirtyminen poistaisi siis turhat ja lapsia kuormittavat päiväkotien vaihtotarpeet esikouluun siirryttäessä.

Lähikouluperiaate toteutuu oppilaaksiottoalueen pohjalta. Lähipäiväkotiperiaate takaisi lapselle tutun ja turvallisen lähikoulupolun ystävien kanssa asuinalueella.

Lahteen rakennetuilla monitoimitaloilla on saatu lapset jo varhaiskasvatusvaiheesta alkaen aloittamaan eheän koulupolun omalla asuinalueellaan. Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus tapahtuvat samoissa tiloissa tuttujen kasvattajien kanssa. Useimmiten monitoimitalossa toimii myös kirjasto, nuorisotoimi ja harrastukset. Parhaimmillaan monitoimitalot ovat alueensa hyvinvointikeskuksia ja osallistavia yhteisöpaikkoja. Tämä sama eheä koulupolku varhaiskasvatuksesta alkaen tulisi olla tavoitteena yhdenvertaisesti jokaiselle lahtelaiselle lapselle asuinalueesta riippumatta.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että kaupunki selvittää toteutusmahdollisuuksia sille, että jatkossa kaupunki olisi velvoitettu tarjoamaan varhaiskasvatusta samoja oppilaaksiottoalueita noudatten kuin perusopetuksessa nyt tehdään. Asiaa tarkasteltaisiin siten, että selvityksessä huomioidaan myös perheen erityistilanteet kuten esimerkiksi vuorohoito, vuoroasuminen ja muut erityisjärjestelyt. Vanhemmat voivat halutessaan vapaasti valita kaupungin ensisijaisesti tarjoaman oppilaaksiottoalueensa ulkopuolisen varhaiskasvatustuottajan.


Lahden Demareiden puheenjohtajaksi valittiin
Jetta Laakso

2.12.2020

ESS

Lahden Sosiaalidemokraattisen kunnallisjärjestön edustajiston syyskokous valitsi keskiviikkona Jetta Laakson Uudenkylän Työväenyhdistyksestä uudeksi puheenjohtajakseen.

– Katseet on käännettynä eteenpäin. Omalta osaltani haluan olla edistämässä pitkälle tulevaisuuteen suuntaavaa politiikkaa kaupungin kehittämisessä. Vain hyvällä yhteistyöllä eri tahojen kanssa saadaan asioita aikaiseksi, Laakso sanoo tiedotteessa.

Varapuheenjohtajaksi valittiin pitkäaikainen puheenjohtaja Heikki Moilanen.

– Kuuden vuoden jälkeen tuli sopiva hetki luopua ja antaa tilaa uusille tuulille. Kulunut aika on ollut työntäyteistä, mutta antoisaa. Yhteistyöllä olemme Lahdessa demareina saavuttaneet tänä aikana kolme vaalivoittoa, Moilanen sanoo tiedotteessa.

Hallituksen jäseniksi valittiin Kimi Uosukainen, Anneli Viinikka, Pekka Komu, Sirkku Hildén, Neea Similä, Jari Hartman, Kari Lempinen, Tomi Sairomaa, Eija Sintonen, Kimmo Nikula, Ulla Vaara, Mirja Jerndahl ja Eila Lampio.

Heikki Moilanen luovutti puheenjohtajan nuijan
Jetta Laaksolle.Suurten kaupunkien demaritoimijat toivovat hallitukselta koronan jälkeistä kaupunkipolitiikkaa

11.10.2020

Suurten kaupunkien SD-kunnallisjärjestöt kokoontuivat neuvottelupäiville Lahteen

Seitsemän suurimman kaupungin sosialidemokraattisten kunnallisjärjestöjen edustajat kokoontuivat vuosittaisille neuvottelupäiville Lahteen 9.-10.10.2020. Neuvotteluissa keskusteltiin erityisesti tulevan kevään kuntavaaleista ja koronapandemian vaikutuksista kaupunkien toimintaan ja talouteen.

”Maailma on jo muuttunut ja meidän pitää ymmärtää myös muutoksen mahdollisuudet. Koronapandemia on osoittautunut pitkäaikaiseksi terveysuhaksi, joka vaikuttaa jokaisen ihmisen ja hallinnon tason toimintaan. Nyt tarvitaan sosialidemokraattisia arvoja, kun ryhdytään rakentamaan koronan jälkeistä Suomea. Hyvinvoinnin ja talouden on kuljettava käsi kädessä, eikä ketään pidä jättää yksin”, neuvottelupäivillä puhunut kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari totesi. 

SDP:n suurten kaupunkien edustajat kiittivät maan hallitusta nopeista ja mittavista koronaa koskevista tukitoimista kunnille. Samalla edustajat toivovat maan hallitukselta koronan jälkeistä, pidemmälle katsovaa uudenlaista kaupunkipolitiikkaa. Esimerkiksi kaupunkien koulutus-, työllisyys- ja innovaatiopolitiikka tarvitsevat aiempaa vahvempaa valtion kumppanuutta muuttuneessa tilanteessa.

Heikosta globaalista taloustilanteesta johtuva kuntien haastava taloustilanne johtanee merkittäviin talouden tasapainotustarpeisiin kunnissa. Neuvottelupäivien osallistujat peräävät kunnilta paikallisia tulevaisuusinvestointeja ja malttia syksyn talouspäätöksiin. Erityisesti osallistujakaupunkien sd-toimijat toivovat laajaa keskustelua vastuullisesta ja pitkän tähtäimen julkisesta omistajapolitiikasta. Pakkoulkoistukset ja kannattavien kuntaomisteisten yhtiöiden myynti ei saa muodostua ratkaisuvaihtoehdoksi.

”Lahdessakaan kaupunki ei saa päästää naruja käsistään kaupungin tärkeimmistä toiminnoista. Tämä tarkoittaa vastuullisena omistajana toimimista kaupunginyhtiöille. Kaupunginvaltuuston maanantainen päätös säilyttää Päijät-Hämeen Ateriapalvelut lahtelaisten yhteisessä omistuksessa oli tärkeä suunnannäyttäjä juuri tästä tavoitteesta”, neuvottelupäiviä puheenjohtanut Lahden Sos.-Dem. Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Heikki Moilanen päättää. Kimi Uosukaisesta Demarinuorten 2. varapuheenjohtaja

01.09.2020

Lahtelainen Kimi Uosukainen nousi Demarinuorten toiseksi  varapuheenjohtajaksi Sosialidemokraattisten nuorten liittokokouksessa Lahdessa 28.–30.8.2020.

Kimi Uosukainen on 24-vuotias yhteiskuntatieteiden ylioppilas, kaupunginvaltuuston varajäsen ja sivistyslautakunnan jäsen. Järjestötoiminnan hän on aloittanut jo varhain mm. Lahden edustajana Suomen Lasten Parlamentissa, Lahden nuorisovaltuustossa, Nuorisovaltuustojen Liitossa ja Suomen Nuorisoalan kattojärjestöjen hallituksessa. Partiossa ja 4H-liitossa alkaneet harrastukset ovat myöskin jatkuneet järjestötoimintaan. 4H-liitossa hän toiminut sekä Lahden yhdistyksen hallituksessa että liiton valtuuskunnassa ja partiossakin monissa eri tehtävissä.

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pinja Perholehto Hyvinkäältä ja ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Viivu Seila Turusta.

Heinolalainen 22-vuotias Sami Salminen valittiin liittohallitukseen kaudelle 2020–2022.